151-200

180- මහා අරියවංස දේසනාව  පොසොන් පොහොය දේසනාව  Maha Ariyawansa Desanaawa 2012 Poson


181- මධු පිණ්ඩික සුත්රාන්ත දේසනාව    Madhu Pindika  Sutta

182- කබලීකාර ආහාර    Kabaleekaara aahaara

183-    පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 1 Paticca Samuppada-Talk 1

184-   පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 2 Paticca Samuppadaya Talk 2

185- නාම රුප   පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 3 Paticca Samuppadaya Talk 3-Nama Rupa Paticca Samuppada Talk 3

186- අන්තෝ ජටා බහි ජටා –  පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 4 Antho Jata Bahi Jata Paticca Samuppada Talk 4

187- සමිද්ධි සුත්‍රය   පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 5 Samiddhi Sutta Paticca Samuppada Talk 5

188- ද්වෙතානුපස්සනා  සුත්‍රය –  පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 6 Dwethanupassana Sutta-Paticca Samuppada Talk 6 
189- මෝස ධර්ම  – පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 7  Noble Truth and Illusion-Paticca Samuppada Talk 7-Mulapriyaya-Sutta

190- සඥා – පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 8 Perception Paticca Samuppada Talk 8

191- අරමුණු ගැනීම  – පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 9  Extremes-Paticca Samuppada Talk 9

192- කර්මය සහ පටිච්ච සමුප්පාදය – පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 10  Kamma Paticca Samuppada Talk 10

193- නිරෝධය – පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 11  Ceasation Paticca Samuppada Talk 11

194- ඕග සුත්‍රය – පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 12  Oga Suttha  Paticca Samuppada Talk 12

195- සංස්කාර- පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 13  Mental Formation Paticca Samuppada Talk 13

196- සලායතන – පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 14  Sense Gates Paticca Samuppada Talk 14

197- ඵස්ස  – පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 15  Contact – Paticca Samuppada Talk 15

198- පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 16 – වේදනා    Paticca Samuppada Talk 16-Feeling

199-  පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 17- තන්හා Duality of Craving –

200- පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 18 – උපාදානය – Grasping -Clinging

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s