පටිච්ච සමුප්පාද දේසනා

LATEST TALK IS AT THE BOTTOM OF THIS PAGE. THE TALKS ARE ARRANGED FROM FIRST TO LAST HERE FROM TOP TO BOTTOM FOR THE EASE OF UNDERSTANDING.

අලුත්ම ධර්ම දේශනා මෙම පිටුවේ යටින්ම ඇත. පටිච්ච සමුප්පාදය ඉගෙන ගැනීමට මුල් දේශනාවේ සිට සවන් දීම යෝග්‍ය බැවින් මුල් දේශනාවේ සිට නවතම දේශනාව තෙක්  මෙහි අඩංගු කරන ලදී. සියලු දේශනා නොමිලේ බා ගත කරගන්නට පිළිවන.

183-    පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 1 Paticca Samuppada-Talk 1

184-   පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 2 Paticca Samuppadaya Talk 2

185- නාම රුප   පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 3 Paticca Samuppadaya Talk 3-Nama Rupa Paticca Samuppada Talk 3

186- අන්තෝ ජටා බහි ජටා –  පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 4 Antho Jata Bahi Jata Paticca Samuppada Talk 4

187- සමිද්ධි සුත්‍රය   පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 5 Samiddhi Sutta Paticca Samuppada Talk 5

188- ද්වෙතානුපස්සනා  සුත්‍රය –  පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 6 Dwethanupassana Sutta-Paticca Samuppada Talk 6 
189- මෝස ධර්ම  – පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 7  Noble Truth and Illusion-Paticca Samuppada Talk 7-Mulapriyaya-Sutta

190- සඥා – පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 8 Perception Paticca Samuppada Talk 8

191- අරමුණු ගැනීම  – පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 9  Extremes-Paticca Samuppada Talk 9

192- කර්මය සහ පටිච්ච සමුප්පාදය – පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 10  Kamma Paticca Samuppada Talk 10

193- නිරෝධය – පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 11  Ceasation Paticca Samuppada Talk 11

194- ඕග සුත්‍රය – පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 12  Oga Suttha  Paticca Samuppada Talk 12

195- සංස්කාර- පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 13  Mental Formation Paticca Samuppada Talk 13

196- සලායතන – පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 14  Sense Gates Paticca Samuppada Talk 14

197- ඵස්ස  – පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 15  Contact – Paticca Samuppada Talk 15

198- පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 16 – වේදනා    Paticca Samuppada Talk 16-Feeling

199-  පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 17- තන්හා Duality of Craving –

200- පටිච්ච සමුප්පාද  අංක 18 – උපාදානය – Grasping -Clinging

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s